บัญชีรายชื่อสถานีผสมเทียมพร้อมที่ตั้ง  จำนวน 7 ชุด 6 สถานี
ลำดับ ชื่อสถานี ที่ตั้งสถานี หมายเหตุ
1. อ.พรรณานิคม นพค.26 สนภ.2 บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
2. อ.พรรณานิคม นพค.26 สนภ.2 บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
3. อ.ภูพาน 90  ม.18  ต.โคกภู  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร
4. อ.กุสุมาลย์ 041/2  ม.3  ต.กุสุมาลย์  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร
5. อ.บ้านแพง 74  ม.10  บ.แพงกลาง  ต.บ้านแพง  อ.บ้านแพง  จ.นครพนม  
6. อ.วานรนิวาส 302  ม.4  ต.วานรนิวาส  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร
7. อ.สว่างแดนดิน 157  ม.12  ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร
 
ผลการปฏิบัติงานด้านผสมเทียม ประจำปี งป.55 ( ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 ถึง 31 มี.ค. 55)
ลำดับ สถานี สมาชิก ผสมเทียม ลูกโคเกิด การตอน รักษา
สัตว์
จำนวน
ผสมติด
หมายเหตุ
แรก ซ้ำ รวม เพศผู้ เพศเมีย รวม
1. ภูพาน 180 308 11 319 101 502 210 5 127 1152  
2. กุสุมาลย์ 167 289 12 301 73 364 158 22 82 939  
3. บ้านแพง 157 294 10 304 84 139 158 9 123 901  
4. พรรณานิคม 257 634 29 663 205 875 402 7 83 1159  
5. วานรนิวาส 195 268 7 275 74 367 165 10 111 1,000  
6. สว่างแดนดิน 185 298 48 343 105 387 212 23 79 1,514  
รวมทั้งสิ้น 1,141 2,091 117 2,208 642 2,634 1,303 494 494 6,665  
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-981170, 042-745160  E-mail : mdu_026@hotmail.com
© 2012 นพค.26 สนภ.2 นทพ.